Our Indapur

मालोजीराजे भोसले

बाबाजीराव भोसले यांचे चिरंजीव मालोजीराजे भोसले हे पराक्रमी, युद्धप्रसंगी दाखवायची बुद्धिमत्त

इंदापूर गावचे सुंदर

जुन्या काळात पळसदेव गाव रत्नपूर नावाने ओळखले जात होते आणि बाजारपेठेचे मुख्य केंद्र होते. या परि